Pozemky Žežice

 • pozemky jsou orientovány jihozápadním směrem
 • jsou rovinaté
 • jsou umístěny na okraji obce – na levé straně komunikace při výjezdu z obce Žežice směrem na obec Chuderov
 • jsou přístupné z veřejné asfaltové komunikace
 • výměra jednotlivých pozemků dle tabulky
 • cena jednotlivých pozemků je uvedena v tabulce – cena zahrnuje úhradu za geologický a radonový průzkum, za rezervovaný příkon ČEZ a podíl o velikosti 1/20 na komunikaci (pozemky p. č. 10/1 a p. č. 14)

Inženýrské sítě

Investorem bude realizována stavba vodovodního řadu – na každý pozemek bude přivedena voda.
Investorem ve spolupráci s ČEZ bude realizována stavba NN – na každém pozemku bude vybudován kiosek (vždy pro dva pozemky bude jeden kiosek). Pro každý jednotlivý pozemek bude rezervovaný příkon 3x 25A.
Investorem bude realizována stavba odkanalizování komunikace – dešťová kanalizace z komunikace bude svedena do Pekelského potoka.
Investorem bude realizována stavba obslužné asfaltové komunikace na pozemcích p. č. 10/1 a p. č. 10/4 – investor zajistí předání komunikace obci Chuderov. Komunikace bude o dvou jízdních pruzích šířky 2,75 m a vodící proužek 0,25 m. Celková šířka je 6 m. Po obou stranách komunikace je navržen chodník šířky 2,05 z 1,5 m. Na jednotlivé parcely jsou navrženy sjezdy.
Investorem bude realizována stavba veřejného osvětlení.
Všechny stavby budou realizovány na základě pravomocného stavebního povolení v souladu s právními předpisy a v náležité kvalitě.

Splaškové vody

Z jednotlivých rodinných domů bude odvedena splašková kanalizace do nepropustných, certifikovaných jímek (žump) umístěných na pozemku stavebníka. Projekt i dodávka jímky budou součástí individuálního rodinného domu. Orientačně lze předpokládat vyvážení splašků 1x za měsíc a 3÷4 EO jímky užitného objemu 12-15 m3.  

Projektová dokumentace (rodinných domů)

 • koeficient zastavění ………… 40
 • maximální podlažnost ………… 2
 • hřeben střechy ………………… rovnoběžně s vrstevnicí
 • střecha sedlová nebo valbová
 • ploché (pultové) střechy jsou nepřípustné
 • krytina z „tradičních“ materiálů
 • otvory (okna) s převažujícím rozměrem výšky, svisle jednou členěná
 • vnější omítky zásadně hladké, bílé nebo tónované odstíny přírodních pigmentů. Nesmí být navrhován „břizolit“ v jakékoli podobě a zrnitosti, cementové stříkané omítky nebo omítky jakkoli zdrsněné
 • garáže umísťovat zásadně do monobloku rodinného domu, samostatně stojící garáže jsou nepřípustné
 • udržení jednotné zastavovací přímky 5 m do hranice pozemku s komunikací
 • dešťovou vodu jímat do podzemních nádrží

Pozemky jsou o výměrách od 804 m2. Ceny za 1 m2 jsou od 800,-Kč. Více informací jednotlivým pozemkům naleznete v Nabídce nemovitostí (číslo zakázky 118060 až 118079), nebo kontaktujte jednatelství Ústí nad Labem.