Základní pojmy

pro snazší orientaci v problematice veřejných dražeb

Dobrovolná dražba
dražba dobrovolná je prováděna na návrh vlastníka předmětu dražby (nemovité, movité věci atp.). Vlastníkem se rozumí i oprávněná osoba, která je oprávněna s předmětem dražby hospodařit na základě zmocnění vlastníkem podle zvláštního právního předpisu, na základě kterého je oprávněna předmět dražby zcizit. Navrhovatelem dražby tedy může být likvidátor nebo správce konkursní podstaty

Dražba
veřejný prodej, při němž se nabízí určitá věc ke koupi neurčitému počtu osob. Tato věc je prodána udělením příklepu tomu, kdo nabídne více, jestliže se součastně zaváže, že splní podmínky pro tento prodej stanovené

Dražba nedobrovolná
je dražbou prováděnou na návrh dražebního věřitele, a to i v případě, že jeho pohledávka není potvrzena pravomocným soudním rozhodnutím. Dražebními věřiteli jsou dle zákona věřitelé, jejichž pohledávky jsou zajištěny zástavním právem, omezením převodu nemovitostí nebo právem zadržovacím

Dražební jistota
podmínkou účasti dražby je složení peněžních prostředků nebo bankovní záruky, jejíž výši a termín, do kterého musí být složena dražebníkovi, stanoví dražební vyhláška. Nevydraží-li účastník dražby předmět dražby, je dražebník povinen dražební jistotu, včetně příslušenství, bez zbytečného odkladu vrátit účastníkovi. Vydraží-li účastník dražby předmět dražby, stává se vydražitelem (viz vydražitel)

Dražební vyhláška
vyhláška, jíž dražebník (organizátor) dražby vyhlásí konání dražby. Z vyhlášky se dozvíte o jakou dražbu se jedná, kdo je dražebníkem, datum a místo konání dražby, popis předmětu dražby a jeho příslušenství, datum a místo konání prohlídek, nejnižší podání, minimální příhoz, výši, způsob, lhůtu pro složení dražební jistoty, způsob uhrazení ceny dosažené vydražením, podmínky odevzdání předmětu dražby vydražiteli. Všechny tyto a další podstatné skutečnosti, týkající se jednotlivých dražeb, se dozvíte na výpisech z dražebních vyhlášek v našich tříděných databázových systémech na těchto stránkách

Dražebník
pořadatelem dražby může být fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku, obchodní společnost nebo družstvo mající příslušné živnostenské oprávnění. Dražebníkem může být rovněž územní samosprávný celek nebo příslušný orgán státní správy

Licitátor
zahajuje dražbu, vyzývá účastníky, aby učinili podání, uděluje příklep a provádí též losování ohledně příklepu

Opakovaná dražba
k opakované dražbě dochází u dražeb nedobrovolných v případě, že v průběhu předcházející dražby, týkající se téhož předmětu dražby, nebylo učiněno ani nejnižší podání. V opakované dražbě může být výše nejnižšího podání snížena až na 70% nejnižšího podání předcházející dražby

Předmět dražby
je věc, která je dražena. Mohou se jí stát věci movité, nemovité, nehmotný majetek, podnik a jeho části, stroje a zařízení, zvířata. Předmětem jedné dražby se rovněž může stát soubor věcí (t.j.draží se více věcí jako jeden celek za jednu cenu). Úhrada ceny dosažené vydražením cenu dosaženou vydražením je povinen vydražitel uhradit u a) dražby dobrovolné – není-li tato cena vyšší než 200 000.-. Kč ihned po skončení dražby, – je-li tato cena vyšší než 500 000.- do 3 měsíců od skončení dražby; b) dražby nedobrovolné – do 10 dnů od skončení dražby, – je-li cena vyšší než 5 000 000.- Kč 30 dnů od skončení dražby.Podrobnosti způsobu a termínu úhrady jsou řešeny v dražební vyhlášce

Účastník dražby
Účastníkem dražby může být osoba způsobilá k právním úkonům, která složila dražební jistotu. Účastníkem dražby se nemůže stát: zaměstnanec příslušného okresního úřadu a kontrolou pověření zaměstnanci MMR; osoba, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs; cizí státní příslušník nemající trvalý pobyt v České republice (je-li předmětem dražby nemovitý majetek); právnická osoba neregistrovaná v obchodním rejstříku v České republice (je-li předmětem dražby nemovitý majetek); dražebník, licitátor ani jim osoby blízké a jejich zaměstnanci; v opakované dražbě vydražitel, který způsobil zmaření předchozí dražby téhož předmětu dražby (jestliže již jednou vydražil tentýž předmět dražby a nezaplatil cenu dosaženou vydražením do termínu určeným protokolem o provedené dražbě); dlužník a jeho manželka (v případě dražby nedobrovolné); statutární orgány a členové představenstva právnické osoby, je-li tato dlužníkem (v případě dražby nedobrovolné)

Vydražitel

je účastník dražby, jemuž byl udělen příklep licitátorem. Na vydražitele přechází vlastnická práva k předmětu dražby, pakliže splní podmínky stanovené dražební vyhláškou. Jedná se především o uhrazení ceny dosažené vydražením. Jestliže tuto povinnost nesplní, považuje se dražba za dražbu zmařenou a dražební jistota se použije na náklady zmařené dražby, případně na náklady spojené s dražbou opakovanou. Tento dražebník se již opakované dražby na tentýž předmět dražby nemůže zúčastnit.