Veřejné dražby

Naším cílem není formální splnění náležitostí, které dražebníkovi ukládá zákon č. 26 / 2000 Sb, ale naplnění dražební místnosti efektivní zpeněžení předmětu dražby.

Koncesní listina pro naši realitní kancelář byla vydána dne 4.12.2000. Od tohoto okamžiku je společnost Finosa oprávněna k provozování živnosti „provádění veřejných dražeb“.
Naše společnost je pojištěna na odpovědnost za škodu realitních makléřů a dražebníků a na odpovědnost za škodu způsobenou na věcech převzatých.

Naše společnost je platným členem Komory dražebníků při Asociaci realitních kanceláří České republiky a tvůrcem koncepční analýzy cílové aplikace a integrace internetového, informačního systému veřejných dražeb v ČR pro společnost Neutrics a.s. správce systému e-aukce.com (dražební kalendář ČR).

Služby související s realizací veřejných dražeb

a) přípravná fáze

 • konzultace a poradenská činnost v oblasti veřejných dražeb (zhodnocení veškerých skutečností souvisejících se záměrem kapitalizovat pohledávky a doporučení optimálního řešení)
 • příprava a zpracování veškerých podstatných skutečností týkajících se nemovitého a movitého majetku pro účely provádění budoucích dražeb
  zpracování odhadu ceny předmětu dražby, respektive stanovení ceny v místě a čase obvyklém
 • opatření příslušných dokladů v aktuální podobě (výpis z listu vlastnictví, snímek z katastrální mapy, atd.), nejsou-li dodány zadavatelem dražby
 • zprostředkování ocenění movitého majetku
 • zpracování a výroba informačních memorand pro účely tiskové a elektronické prezentace
 • zprostředkování doručení zásilek dlužníkům standardními způsoby, případně zprostředkování prokazatelného doručení zásilek prostřednictvím specializované firmy v situacích, kdy se adresát doručení vyhýbá
 • v součinnosti s notářskou kanceláří zajistíme notářské osvědčení listin dokládajících splatnost pohledávek věřitelů, případně dalších dokumentů opravňujících navrhovatele k provedení dražby

b) realizace

 • zpracování návrhu smlouvy o dražbě
 • kontrola listin dokládajících vykonatelnost práva dražebního věřitele, listin dokládajících zajištění pohledávky právem k předmětu dražby a předchozí upozornění dražebního dlužníka a zástavce o zamýšleném právu věřitele
 • v součinnosti s navrhovatelem kontrola všech podstatných skutečností majících vliv na vykonatelnost jeho práva
 • zaslání oznámení o provedení dražby dražebnímu dlužníkovi, vlastníkovi, zástavci, dražebním věřitelům a katastrálnímu úřadu
 • zpracování dražební vyhlášky a její zveřejnění dle platné zákonné normy
 • medializace předmětu dražby
 • zajištění prohlídek a poskytnutí informací zájemcům o účast v dražbě, o předmětu dražby v relevantním rozsahu
 • provedení dražby školeným licitátorem s perfektní znalostí problematiky zákona 26/2000, s profesionálním zázemím
 • provedení dražby v prostorách svou kvalitou a velikostí odpovídajících předmětu dražby a očekávanému zájmu účastníků dražby a veřejnosti
 • po ukončení dražby zajistíme vypracování protokolu o provedené dražbě, provedeme vyúčtování nákladů souvisejících s přípravou a provedením dražby, zajistíme inkaso úhrady ceny dosažené vydražením a uspokojení pohledávek dražebních věřitelů, včetně příslušného protokolu
 • po splnění všech náležitostí předáme předmět dražby a příslušnou dokumentaci vydražiteli
 • zajištění archivace dokumentů vztahující se k dražbě
 • v případě opakování dražby nebo dražby zmařené postupujeme dle smlouvy o dražbě a v součinnosti s navrhovatelem